Album Art
Kissa Chander Kiran
Released By: Sonotek Cassette Company
Label: Maina
Chakkar Chadhata
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:7:39

Aur Dhal Ki
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:10:43

Hur Ka Chanderkiran
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:8:9

Kaon Kade Ki
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:6:22

Donuwa Mai Tai
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:10:42

Dekha Chanderkiran Ka
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:9:7

Badi Ho Ke
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:5:31

Bahut Kahi
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:8:27

Bematalab Kyu
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:8:37

Hay Me Margi
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:3:28

Mai Kyoo
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:7:50

Kar Ke Dil Me
Ranbir Singh Badvasania
Duration: 0:7:51