Sudesh Sharma
Loading the music player ...
Tera Bhai Sa Badmas Meri Le Liye Daya Ri Tera
Kon Kade Te Byah ke Lya
Yo Ghar Ta Ladke Aa Raha
Ghar Ki Maalik Ban Bathi Kyon Ri
Bin Aayi Mein Maryan Ja
Tera Bhai Sa Badmas