Vimal Taewatia
Loading the music player ...
Kissa Nal Damyanti Part 1 (Vol. 13) Damyanti Kund Rahan Laag Gi
Narye Narye Phaat Chale
Bhukh Payas Ne Chogarde Te
Damyanti Tu Pihar Digar
Lajja Sahit Pakar Ke
Chod Chalo Har Bhali Karange
Mera Kunsa Dang Sasural
Pusgar Ke Kahane Te